Med lite hjälp blir båtlivet mer hållbart i Vänern

2020-05-10
Svenskt båtliv utövas av cirka 2,2 miljoner människor. Nu rustas 800 000 fritidsbåtar för en ny båtsäsong.
En levande och god vattenmiljö är en förutsättning för svenskt båtliv. För oss båtägare är det viktigt att minimera en negativ miljöpåverkan från våra båtar.
Även om fritidsbåtar endast står för drygt tre promille av koldioxidutsläppen i Sverige, finns det utsläpp av andra föroreningar från båtmotorer som är mer betydande, till exempel kväveoxider och partiklar.
Värmlands- , Östra Vänerns- samt VänernVäst Dalslandskanals Båtförbund tillsammans med Svenska Båtunionen presenterar därför fyra viktiga åtgärder som båtlivet kan göra redan idag.
För att lyckas behövs hjälp av beslutsfattare.

1. Öka tillgången på renare och biobaserade drivmedel
Motorbåtar kan använda bättre eller fossilfria bränslen. Utvecklingen av en fossilfri ersättning för bensin måste skyndas på.
Båtmotorer har lång livslängd, mycket på grund av att de används relativt få gångtimmar per säsong. Många båtmotorer är äldre med gammal tvåtaktsteknik. Där är E85-etanol tyvärr inte ett alternativ.
Utsläppen från båtmotorer minskas om vi kan använda alkylatbensin. Då minskar utsläppen av andra föroreningar än koldioxid med närmare 90 procent. Trots det är alkylatbensin fortfarande svårt att få tag på till större båtmotorer. Det är bara ett fåtal sjömackar som säljer alkylatbensin på pump. Skulle alkylatbensinen finnas tillgänglig till samma eller endast något högre pris än vanlig bensin, skulle många båtägare använda den.
Inombordsmotorer i båtar går ofta på diesel. Här finns redan idag fossilfri HVO100-diesel tillgänglig på många försäljningsställen för vägtrafiken. Med HVO100 reduceras förutom fossila koldioxidutsläpp, även utsläppen av partiklar och andra föroreningar. HVO100 gör ännu större nytta i lite äldre båtmotorer eftersom de saknar modern avgasrening.
Slutsatsen blir att båtlivet måste få tillgång till HVO100 och alkylatbensin på sjömackarna redan i sommar.

2. Utbilda i eco-driving till sjöss
Det kanske lättaste sättet att minska koldioxidutsläpp från båtlivet är att körsättet ändras. Genom att köra långsammare och tillämpa eco-driving på sjön kan koldioxidutsläppen minska med upp till 50 procent. Alla tre Båtförbund kring Vänern, ställer sig bakom Svenska Båtunionens arbete med att driva frågan om miljöutbildning i alla båtutbildningar, som examineras genom Nämnden för båtlivsutbildning.

3. Segling bra för miljön
Segling är ett bra sätt att resa och bo hållbart. Segling är lite svårare att börja med än att köra motorbåt. Det ställer därför krav på båtorganisationerna och båtklubbar att erbjuda seglingskurser för både barn och vuxna. Flera av Väner-förbundens båtklubbar erbjuder seglingsutbildningar för både barn och vuxna.

4. Satsa på attraktiva gästhamnar med laddmöjligheter
Attraktiva gästhamnar är en viktig investering för kommunerna om man vill hjälpa båtlivet att minska koldioxidutsläppen.
I bra hamnar stannar man gärna en extra natt. Varje natt och varje dag en båt ligger stilla minskar koldioxidutsläppen.
Båtförbunden kring Vänern, uppmanar kommunerna inom vår region att satsa på bra gästhamnar.
Satsa framåt och bygg ut laddinfrastrukturen för kommande elbåtar!
Myndigheterna måste se till att bra miljöbränslen finns på sjömackar och sjönära försäljningsställen. Båtlivets organisationer är beredda att ta sitt ansvar när det gäller utbildning och information till båtägare om val av bränsle, ecco-driving och att inspirera till mer segling.

Tillsammans kan vi skapa det hållbara båtlivet!

Styrelserna
Östra Vänerns Båtförbund
Värmlands Båtförbund
Vänern Väst Dalslandkanals Båtförbund